top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Styrelsen 2022

Ordförande

Joakim Grönroos

Tel. 040 554 4893

E-Mail: ordforande@ofbk.fi

Vice ordförande

Roger Gabrielsson

Tel. 040 551 8387

E-Mail: viceordforande@ofbk.fi

Kårchef

Jimmy Karjalainen

Tel. 040 569 6406

E-Mail: karchef@ofbk.fi

Sekreterare

Dick Melander

Tel. 040 061 9478

E-Mail: sekreterare@ofbk.fi

Medlemmar

Tommy Bergman

Robin Mannström

Lennart Funck

Tage Pihlström

E-POST TILL HELA STYRELSEN:

styrelse@ofbk.fi

bottom of page